Jesu li proizvodi Puella ekološki prihvatljivi?

U PUELLA pristupamo zaštiti okoliša odgovorno. Naši mirisi za rublje ne sadrže teške metale, ostatke onečišćenja, dioksan, tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC), parabene, tvari s postojanim, bioakumulativnim i toksičnim karakteristikama (PBT) i vPvB tvari, mikroplastike ili nanomaterijale.

Parfem se u perilici direktno aplicira na odjeću i ne ide u otpadnu vodu.

Ako budete pridržavali preporučenu dozu i rukovanje naših proizvoda, također su prikladni za postrojenja za obradu otpadnih voda.

Back shopping