Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

INFORMACIJE ZA DOTIČNU OSOBU U VEZI S PRIKUPLJANJEM I OBRADO OSOBNIH PODATAKA

pruža operater subjektu podataka prilikom dobivanja osobnih podataka od ispitanika

 

Operater ovime, sukladno članku 13. st. 1. i 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. svibnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/ 46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu "Uredba") daje sljedeće informacije subjektu podataka, od kojeg Operater dobiva osobne podatke koji se odnose na njega/nju:

 

Identitet i kontakt podaci Operatera:

Operater je PUELLAVone s.r.o. , sa registriranim sjedištem Rovníková 1457/7, 040 12 Košice - Nad Jazerom, matični broj: 53 991 893, upisano u trgovački registar Okružnog suda Košice I, odjeljak: Sro , broj uloška: 52158/V, PDV broj: 2121542665, matični broj PDV: SK2121542665, statutarno tijelo: Martin Švenk - direktor, email: PUELLAmirisi.hr@gmail.com, broj telefona: +421 905 491 699

 

Kontakt podaci odgovorne osobe:

Odgovorna osoba nije utvrđena.

 

Obrađeni osobni podaci:

Operater obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, mjesto stanovanja, adresu za dostavu, broj telefona, e-mail adresu, IP adresu, kolačiće , broj računa, naziv banke, potpis.

 

Svrhe obrade osobnih podataka Ispitanika:

Svrhe obrade osobnih podataka subjekta podataka su:

 

 1. a) obrada knjigovodstvenih isprava
 2. b) izvršenje i evidentiranje ugovora
 3. c) evidenciju klijenata i ugovornih partnera za potrebe sklapanja i izvršavanja ugovora
 4. d) arhiviranje dokumenata u skladu sa zakonskim propisima
 5. e) dopisivanje i komunikacija
 6. f) marketinške svrhe Operatera

 

Pravni temelj za obradu osobnih podataka dotične osobe:

Ovisno o konkretnim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, pravna osnova za obradu osobnih podataka pogođene osobe bit će ispunjenje zakonske obveze operatera ili ispunjenje ugovora u kojem je pogođena osoba strana . U slučaju obrade osobnih podataka u marketinške svrhe, osobni podaci Pogođene osobe obrađivati će se na temelju privole Pogođene osobe.

 

Specifikacija legitimnih interesa koje zastupa Operator ili treća strana: Nije primjenjivo.

 

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka:

Primatelji osobnih podataka oštećene osobe mogu biti zaposlenici i suradnici operatora, tijela i članovi tijela operatora, njegovi poslovni partneri, dobavljači i ugovorni partneri , a posebno: računovodstvena kuća, tvrtka za pružanje pravnih usluga. operateru, tvrtki koja pruža usluge vezane uz izradu i održavanje softvera , kurirskim tvrtkama ili drugim tvrtkama koje dostavljaju robu klijentima operatera.

 

Primatelj osobnih podataka bit će i porezna uprava, sudovi, tijela kaznenog progona i druga tijela državne vlasti, u slučajevima predviđenim zakonom.

 

Informacija o namjeravanom prijenosu osobnih podataka u treću zemlju: Nije provedeno.

 

Razdoblje čuvanja osobnih podataka:

Sukladno zakonskim propisima, osobni podaci će se čuvati potrebno vrijeme, za koje će biti potrebni u svrhu ispunjenja ugovora i njihovog naknadnog arhiviranja.U slučaju obrade osobnih podataka u marketinške svrhe, osobni podaci pogođena osoba bit će obrađena u razdoblju od 1 kalendarske godine.

 

Uputa o postojanju relevantnih prava nositelja podataka:

Pogođena osoba ima, između ostalog, sljedeća prava:

 

 1. a) pravo Ispitanika na pristup podacima prema članku 15. Uredbe, čiji je sadržaj:

 

(i) pravo na dobivanje potvrde od Operatera o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Ispitanika;

(ii) u slučaju obrade osobnih podataka pogođene osobe, pravo na dobivanje pristupa obrađenim osobnim podacima i pravo na dobivanje sljedećih informacija:

- podatke o svrhama obrade;

- informacije o kategorijama zahvaćenih osobnih podataka;

– informacije o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci dostavljeni ili će biti dostavljeni, posebno u slučaju primatelja u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

– ako je moguće, podatak o očekivanom razdoblju pohrane osobnih podataka ili, ako to nije moguće, podatak o kriterijima za njegovo određivanje;

– informacije o postojanju prava da se od Operatera zahtijeva ispravak osobnih podataka koji se odnose na Pogođenu osobu ili njihovo brisanje ili ograničenje obrade te o postojanju prava na prigovor na takvu obradu;

- podatke o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;

- ako osobni podaci nisu dobiveni od Ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;

– podatke o postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući i profiliranje iz članka 22. st 1. i 4. Uredbe i u tim slučajevima barem smislene informacije o korištenom postupku, kao i značenju i očekivanim posljedicama takve obrade osobnih podataka za Ispitanika;

 

(iii) pravo da bude obaviješten o odgovarajućim jamstvima prema članku 46. Uredbe, u vezi s prijenosom osobnih podataka, ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju;

(iv) pravo na davanje preslike osobnih podataka koji se obrađuju, pod uvjetom da pravo na davanje preslike obrađenih osobnih podataka ne smije imati negativne posljedice na prava i slobode drugih;

 

 1. b) pravo Ispitanika na ispravak prema članku 16. Uredbe, čiji je sadržaj:

 

(i) pravo Operatera da bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na Ispitanika;

(ii) pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka Pogođene osobe, uključujući davanje dodatne izjave Pogođene osobe;

 

 1. c) pravo Ispitanika na brisanje osobnih podataka (tzv. "pravo na zaborav") prema članku 17.

Pravilnik čiji je sadržaj:

 

(i) pravo na dobivanje od Operatora brisanja osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika bez nepotrebnog odgađanja, ako je ispunjen bilo koji od sljedećih razloga:

- osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su dobiveni ili na drugi način obrađeni;

- Pogođena osoba opozove privolu na temelju koje se obrada provodi, pod uvjetom da ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka;

- Pogođena osoba prigovara obradi osobnih podataka prema članku 21. stavku 1. Uredbe i ne postoje valjani razlozi za obradu osobnih podataka ili se pogođena osoba protivi obradi osobnih podataka prema članku 21. stavku 2. Propisi;

- osobni podaci su obrađivani nezakonito;

- osobni podaci moraju biti izbrisani radi ispunjenja zakonske obveze prema pravu Europske unije ili pravu države članice kojoj Operater podliježe;

– osobni podaci dobiveni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva prema članku 8. st 1. Propisi;

 

(ii) pravo operatera koji je otkrio osobne podatke subjekta podataka da poduzme odgovarajuće mjere, uključujući tehničke mjere, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe mjera, da obavijesti druge operatere koji obrađuju osobne podatke da Subjekt podataka zahtijeva od njih da izbrišu sve reference na takve osobne podatke, njihove kopije ili replike;

 

istovremeno, pravo na brisanje osobnih podataka sa sadržajem prava iz članka 17. st. 1. i 2. Pravilnik [ tj. sa sadržajem prava prema (i) i (ii) ovog pisma c) točka J. ovog dokumenta] neće nastati ako je obrada osobnih podataka nužna:

 1. ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 2. za ispunjavanje zakonske obveze koja zahtijeva obradu prema pravu Europske unije ili pravu države članice kojoj Operater podliježe, ili za ispunjavanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili u izvršavanju javne ovlasti povjerena Operateru;
 3. zbog javnog interesa u području javnog zdravstva sukladno članku 9. stavku 1. 2. pismo h) ai) Pravilnik, kao i članak 9. st. 3. Propisi;
 4. za potrebe arhiviranja u javnom interesu, za potrebe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili za statističke potrebe prema članku 89. st. 1. Uredbe, sve dok je vjerojatno da će pravo iz članka 17. st 1. Propisi će onemogućiti ili ozbiljno otežati postizanje ciljeva takve obrade osobnih podataka; ili
 5. za dokazivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

 

 1. d) pravo Ispitanika da ograniči obradu osobnih podataka u skladu s člankom 18. Uredbe,

čiji je sadržaj:

 

(i) pravo operatera da ograniči obradu osobnih podataka u jednom od sljedećih slučajeva:

 

- Pogođena osoba osporava točnost osobnih podataka, tijekom razdoblja u kojem Operatoru omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka;

- obrada osobnih podataka je protivzakonita i Ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove upotrebe;

- Operater više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Subjekt podataka treba za dokazivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

- Dotična osoba prigovorila je obradi prema članku 21. st. 1. Propisi, dok se ne provjeri da li legitimni razlozi na strani Operatera prevladavaju nad legitimnim razlozima Pogođene osobe;

 

(iii) pravo da, u slučaju da je obrada osobnih podataka ograničena prema točki (i) ovog pisma. d) točka J. ovog dokumenta, takvi ograničeni osobni podaci, s iznimkom pohranjivanja, obrađivani su samo uz privolu Ispitanika ili za pokazivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica osoba ili iz razloga važnog javnog interesa za Europsku uniju ili državu članicu;

(iv) pravo biti unaprijed obaviješten o ukidanju ograničenja obrade osobnih podataka;

 

 1. e) pravo Pogođene osobe da ispuni obvezu obavješćivanja prema primateljima prema članku 19. Uredbe, čiji je sadržaj:

 

(i) pravo Operatera da obavijesti svakog primatelja kojemu su dostavljeni osobni podaci o bilo kakvom ispravku ili brisanju osobnih podataka ili ograničenju obrade koja se provodi u skladu s člankom 16., člankom 17. st. 1. i članka 18. Uredbe, osim ako se pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor;

(ii) pravo Operatera da obavijesti Ispitanika o tim primateljima, ako Ispitanik to zatraži;

 

 1. f) pravo Ispitanika na prenosivost podataka prema članku 20. Uredbe, čiji je sadržaj:

 

(i) pravo na dobivanje osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika i koji se dostavljaju Operateru u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu i pravo na prijenos tih podataka drugom operateru bez da Operater to spriječi, ako:

 

- obrada se temelji na privoli dotične osobe prema članku 6. st. 1. pismo a) Uredbe ili članka 9. st. 2. pismo a) Pravilnika ili o ugovoru prema članku 6. stavak. 1. pismo b) Propisi, a ujedno

- obrada se provodi automatiziranim sredstvima, i to u isto vrijeme

– pravo na dobivanje osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te pravo na prijenos tih podataka drugom operateru, a da ga operater u tome ne spriječi, neće imati negativne posljedice na prava i slobode drugih;

 

(ii) pravo izravnog prijenosa osobnih podataka od jednog operatera do drugog operatera, sve dok je to tehnički moguće;

 

 1. g) pravo pogođene osobe na prigovor prema članku 21. Uredbe, čiji je sadržaj:

 

(i) pravo na prigovor u bilo kojem trenutku, iz razloga povezanih s specifičnom situacijom Ispitanika, na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a koja se provodi na temelju članka 6. st. 1. pismo e) ili f) Uredbe, uključujući prigovor na profiliranje na temelju ovih odredbi Uredbe;

(ii) [u slučaju ostvarivanja prava na prigovor u bilo kojem trenutku iz razloga povezanih s specifičnom situacijom Ispitanika protiv obrade osobnih podataka koji se na njega odnose, a koja se provodi na temelju članka 6. st. 1. pismo e) ili f) Uredbe, uključujući prigovor na profiliranje na temelju ovih odredbi Uredbe] pravo da Operater ne obrađuje dalje osobne podatke Ispitanika, osim ako dokaže da postoje potrebni legitimni razlozi za obradu koji prevladavaju nad interese, prava i slobode nositelja podataka, odnosno razloge za dokazivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva

(iii) pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka koji se tiču Ispitanika u svrhu izravnog marketinga, uključujući profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s izravnim marketingom; također se primjenjuje da ako se ispitanik usprotivi obradi osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u te svrhe;

(iv) (u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva) pravo na ostvarivanje prava na prigovor na obradu osobnih podataka automatiziranim sredstvima uz korištenje tehničkih specifikacija;

(v) pravo na prigovor, iz razloga koji se odnose na specifičnu situaciju Ispitanika, na obradu osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika, ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89 stavak 1. Propisi, ali uz izuzetak slučajeva kada je obrada nužna za obavljanje zadaće iz razloga od javnog interesa;

 

 1. h) pravo Ispitanika vezano uz automatizirano pojedinačno donošenje odluka prema članku 22. Uredbe, čiji je sadržaj:

 

(i) pravo da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, i koja ima pravne učinke koji se tiču ili na sličan način značajno utječu na Ispitanika podataka, osim u slučajevima u skladu s člankom 22. stavkom. 2. Propisi [ tj. s izuzetkom slučajeva u kojima je odluka: (a) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između Ispitanika i Operatera, (b) dopuštena pravom Europske unije ili pravom države članice kojoj Operator je predmet i koji također uspostavlja odgovarajuće mjere koje jamče zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa Ispitanika ili (c) na temelju izričitog pristanka Ispitanika].

 

Uputa o pravu Ispitanika na povlačenje privole za obradu osobnih podataka:

Dotična osoba ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka, a da to ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju privole dane prije njenog povlačenja.

Pogođena osoba ima pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka – u cijelosti ili djelomično. Djelomično povlačenje privole za obradu osobnih podataka može se odnositi na određenu vrstu obrade/operacija obrade, dok zakonitost obrade osobnih podataka u okviru preostalih radnji obrade ostaje nepromijenjena. Djelomično opoziv privole za obradu osobnih podataka može se odnositi na određenu specifičnu svrhu obrade osobnih podataka / određene posebne svrhe obrade osobnih podataka, dok zakonitost obrade osobnih podataka u druge svrhe ostaje nepromijenjena.

Ispitanik može ostvariti pravo na povlačenje privole za obradu osobnih podataka u pisanom obliku na adresi Operatera koja je upisana kao sjedište u trgovačkom registru u trenutku povlačenja privole za obradu osobnih podataka ili u elektroničkom obliku putem elektroničkim putem (slanjem e-pošte na adresu e-pošte Operatera navedenu prilikom identifikacije Operatera u ovom dokumentu ili ispunjavanjem elektroničkog obrasca objavljenog na web stranici Operatera).

 

Uputa o pravu oštećene osobe na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu:

Dotična osoba ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, mjesta rada ili u mjestu navodne povrede, ako smatra da je obrada osobnih podataka koja se na nju odnosi u suprotnosti s Uredbom, naime sve bez prejudiciranja bilo kojih drugih upravnih ili sudskih lijekova. Nadzorno tijelo u Republici Slovačkoj je Ured za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke, sa sjedištem u Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ID: 36 064 220, e-pošta: statny.dozor@pdp.gov.sk , telefon: 02/ 3231 3214.

 

Podaci o postojanju / nepostojanju obveze dotične osobe davanja osobnih podataka:

Operater obavještava Pogođenu osobu da je davanje osobnih podataka Pogođene osobe nužno za sklapanje ugovora i njegovo ispunjenje. Operater obavještava oštećenu osobu da oštećena osoba nije dužna dati osobne podatke niti je dužna dati privolu za njihovu obradu. Posljedica nedavanja osobnih podataka i/ili nedavanja privole za obradu osobnih podataka bit će da Operater neće moći sklopiti i ispuniti ugovor.

 

Informacije vezane uz automatsko donošenje odluka, uključujući profiliranje: Nije primjenjivo

Back shopping